dinsdag 20 november 2018

ALTERNATIEVE RAMING VAN DE KOSTEN VAN DE CREATIEVE CORRIDOR OP BASIS VAN KENGETALLEN


Alternatieve Raming op basis van kengetallen met betrekking tot optie A (sloop Blauwe Golven / aanleg Creatieve Corridor) en optie B (behoud Blauwe Golven met vergroening aan de randen)

Onjuiste argumenten voor sloop Blauwe Golven

Allereerst: ten onrechte gaat de kostenraming van Buro Poelmans Reesink ervan uit dat Blauwe Golven in zijn geheel herbestraat moet worden met nieuwe betonklinkers. Daarop zijn de getallen gebaseerd die in Bijlage 2 (Financiële uitwerking) van de raadsbrief van 23 oktober 2018 aan de gemeenteraad van Arnhem werden gepresenteerd.
Onze mening is dat vervanging van de betonklinkers niet nodig is: al eerder is deze mening, onderbouwd met de uitkomsten van een onderzoek door een gespecialiseerd bedrijf, aan de gemeente Arnhem kenbaar gemaakt (zie Bijlage 1 van dit stuk).
Dit betekent dat uitsluitend reparatiewerkzaamheden verricht dienen te worden aan de delen die nu verzakt zijn. Dit bedraagt 1/5 deel van het totale oppervlak van Blauwe Golven (25.000 m2) = 5.000 m2.
Ten tweede volhardt de kostenraming van Buro Poelmans Reesink in de mening dat Blauwe Golven hittestress veroorzaakt en daarom gesloopt moet worden. Ook deze misvatting is al eerder afdoende weerlegd op grond van de hittekaart waarop te zien is dat niet Blauwe Golven maar het stationsgebied en de Arnhemse binnenstad deze hittestress veroorzaakt (zie Bijlage 2 van dit stuk).

Kengetallen

De kengetallen gebaseerd op vervanging van de betonklinkers, de sloop van Blauwe Golven en de bestrating zijn enerzijds gebaseerd op offertes aangevraagd bij gespecialiseerde bedrijven – v.d. Bosch Beton bv in Almelo en Sierbestrating Lambert van Venrooij in Wijchen - en anderzijds op een second opinion ingewonnen bij een bureau voor landschapsarchitectuur en een ingenieursbureau van een gemeente van gelijke omvang als Arnhem.

1)      Het opruimwerk van Blauwe Golven en ervan uitgaande dat de aannemer de stenen om niet afvoert en in eigendom krijgt, bedraagt 72.000 m2 a € 10,-- = € 720.000,--
2)      De aanleg van de infrastructuur voor 26.500 m2 a € 200,-- bedraagt € 5.300.000,--
3)      Herstel van de fontein € 600.000,--
4)      Er gaan 44 betonklinkers (105 x 211 x 80 mm met een deklaag in kleur van 15 mm) in 1 m2. De witte klinkers kosten € 33,22 m2 en de blauwe € 65.78 m2. Uitgaande van 25.000 m2 kosten de nieuwe klinkers voor Blauwe Golven € 1.237.500,-- (v.d. Bosch Beton bv)
5)      Het straatwerk van Blauwe Golven komt op circa € 42 m2 x 25.000 m2 = € 1.050.000,-- Hierbij komen de uitzetkosten á € 15.000,-- In totaal wordt het dan € 1.065.000,-- (Lambert van Venrooij)
6)      In totaal kost herbestrating met nieuwe betonklinkers van Blauwe Golven uitgaande van 25.000 m2  € 8.922.500,-- (inclusief opruimwerk, infrastructuur en herstel fontein).
  
Indien Blauwe Golven blijft gehandhaafd en voor 1/5 dient te worden vervangen dan komt dit bedrag uit op 5000 m2 nieuwe betontegels en bestrating (2500 m2 x € 33,22 (witte betonklinkers) en 2500 m2 x € 65,78 m2 (blauwe betonklinkers) € 247.500,--. Bestratingskosten 5000 m2 x € 42,-- = € 210.000,-- + uitzetkosten van € 15.000,-- = € 225.000,--
In totaal kost het alleen herbestraten van 1/5 gedeelte van Blauwe Golven met nieuwe betonklinkers € 472.500,-- (exclusief opruimwerk, infrastructuur en herstel fontein).

Opmerkingen bureau voor landschapsarchitectuur

Wordt er een afweging voor optie A of B op kosten of op principiële gronden gemaakt? Dat is het belangrijkste uitgangspunt.
Kan de gemeente Arnhem wat betreft Creatieve Corridor haar beloften wel waar maken? Er wordt veel beloofd maar is het wel maakbaar? Gaat Creatieve Corridor functioneren zoals het bedacht is? Zijn stellige mening is: er kan nooit sprake zijn van één samenhangend park of groenaanleg: door de wegen en bruggen op die locatie zal Creatieve Corridor gerealiseerd kunnen worden als “plukjes groen”. Bovendien wordt dat groen nog ‘opgeknipt’ door de aanleg van weggetjes daarin.

Opmerkingen ingenieursbureau

De kengetallen voor de aanleg van groen kennen drie categorieën: basis, middel en hoge kwaliteit. Deze kengetallen zijn vastgesteld aan de hand van inschrijvingen door aannemers op grote groenprojecten.

De aanleg van een parkeerdek is veel omvattender dan in het rapport van Buro Poelmans Reesink wordt geschetst. Sowieso is het kengetal per m2 parkeerdek hoger dan voorgesteld: namelijk: € 2.500,-- exclusief op- en afritten. Door de ligging onder een viaduct moet er een uitgebreide infrastructuur van lange op- en afritten worden aangelegd die veel plaats zullen innemen. Bovendien zal het parkeerdek ’s avonds als een ‘unheimische’ plek worden ervaren.
Daarnaast ontstaat met de aanleg van Creatieve Corridor een ingewikkelde beheerconstructie en onderhoudsstructuur: wie is verantwoordelijk voor wat. Je hebt met Creatieve Corridor met verschillende partijen te maken. Veel gemeenten proberen dit soort constructies zoals Creatieve Corridor te vermijden. Wie zijn de verschillende partijen: 1) parkeerbeheer voor het parkeerdek; 2) de eigenaren van Casa, de paviljoens en urban sports; 3) de gemeente en provincie voor de wegen en de viaducten; 3) groenbeheer en 4) waterbeheer (vijver en overstort). Deze complexiteit ontbreekt bij handhaving van Blauwe Golven.

De vijver: deze dient gerealiseerd te worden door afgraving tot het niveau van het riool. Een extra complicatie is de aanwezigheid van de kademuur waardoor overstort niet weg kan lopen. Overstort kan enkel onder de grond in de vorm van buizen worden gerealiseerd. Hiervoor zijn nodig:
Een gewapend beton pijp rond 800 mm. € 150,-- per strekkende meter.
Uitstroombak € 5.500,--
Doorvoer damwand € 6.500 / 7.000,--
Tijdelijke werkput € 5.500,--.

Omdat Creatieve Corridor op een historische locatie (voormalige haven) wordt aangelegd, treedt het Verdrag van Malta in werking: er zal gelegenheid geboden moeten worden uitgebreid archeologisch onderzoek te laten verrichten. Ook hieraan zijn kosten verbonden.

Een post onvoorzien is altijd 10% van de investeringskosten.
De kosten voor projecttoezicht bedragen 8% van de investeringskosten.

Wanneer er sprake is van een project van 10 à 11 miljoen euro moet er Europees aanbesteed worden.

Er is ook een constructie ‘Design and Construct’ waarbij het hele project binnen een vastgesteld bedrag door een partij anders dan de gemeente wordt uitgevoerd. De kaders waarbinnen het project gerealiseerd moeten worden, dienen zeer zorgvuldig gespecificeerd te zijn zodat er geen ondeugdelijk of ongewenst eindresultaat wordt afgeleverd. Dit vergt een heel goede voorbereiding door de gemeente.

Investeringsraming op basis van kengetallen exclusief 21% BTW, 10% post onvoorzien en 8% projecttoezicht

Optie A 1
                                                                       oppvl. m2        kengetal in euro’s       bedrag

Opruimwerk                                                   72.000 *                 10,--           720.000,--
Infrastructuur                                                 25.700 *                200,--        5.140.000,--
Parkeren                                                           6.600 *               150,--            990.000,--
Parkeerdek                                                       1.500 *             2.500,--         3.750.000,--
Groen                                                             30.200 *                  55,--        1.661.000,--
Water                                                               1.400 *                  40,--              56.000,--
Urban sports                                                  2 stuks *         100.000,--           200.000,--

Totaal:        €       12.517.000,--


Optie A 2

                                                                       oppvl. m2        kengetal in euro’s       bedrag

Opruimwerk                                                   72.000 *                  10,--               720.000,--
Infrastructuur                                                 25.700 *                200,--             5.140.000,--
Parkeren                                                           6.600 *                150,--               990.000,--
Parkeerdek                                                       1.875 *             2.500,--            4.687.500,--
Groen                                                             30.200 *                  55,--            1.661.000,--
Water                                                               1.400 *                  40,--                  56.000,--
Urban sports                                                  2 stuks *         100.000,--               200.000,--

Totaal:        €       13.454.500,--


Optie B 1: Blauwe Golven volledige herbestrating met nieuwe klinkers en vergroening
NB: voor de overzichtelijkheid is voor de bestrating per m2 het kengetal van € 92,10
aangehouden (gebaseerd op € 1.237.500,-- nieuwe blauw/witte straatklinkers + € 1.065.000,-- nieuw straatwerk/uitzetkosten gedeeld door 25.000 m2 = € 92,10) (zie onder Kengetallen 4 + 5).

                                                                       oppvl. m2        kengetal in euro’s       bedrag

Opruimwerk                                                   72.000  *                    10,--                   720.000,--
Infrastructuur                                                 26.500  *                  200,--                5.300.000,--
Fontein                                                           1 stuks  *           600.000,--                   600.000,--
Herbestrating                                                 25.000   *                    92,10              2.302.500,--
Groen                                                             19.700   *                    55,--               1.083.500,--
Watermaatregelen                                                  1    *        1.300.000,--               1.300.000,--
Urban sports                                                  2 stuks   *           100.000,--                  200.000,--

Totaal:        €       11.506.000,--
Optie B: Behoud Blauwe Golven met vergroening

                                                                       oppvl. m2        kengetal in euro’s       bedrag

Opruimwerk                                                   --                     --                                 --
Infrastructuur                                                 --                     --                                 --
Fontein                                                           1 stuks *         600.000,--                      600.000,--
Reparatiewerkzaamheden                                5.000 *                 92,10                     460.500,--
Groen                                                             19.700 *                   55,--                  1.083.500,--
Watermaatregelen                                                  1  *         1.300.000,--                1.300.000,--
Urban sports                                                  2 stuks *           100.000,--                    200.000,--

Totaal:       € 3.644.000,--     


Bijlage 1: Onderzoek huidige toestand betonklinkers Blauwe Golven

Op verzoek van betrokken partijen zijn een witte en twee blauwe betonstenen afkomstig van Blauwe Golven onderzocht door een expert. Op 11 oktober 2017 werden in de het betonlaboratorium in Tiel testen ‘Beproevingsouderdom’ uitgevoerd. In genoemd betonlaboratorium worden monsters beoordeeld op de heden ten dage vereiste KOMOkeur. De betontegels moesten voor het onderzoek doormidden worden gebroken. De uitkomst van de testen was dat de splijttreksterkte van de aangeleverde monsterstenen minimaal twee keer sterker is dan de gestelde eis voor deze toepassing: 8,3, 8,1 en 8,3 in het tekstrapport dus een gemiddelde waarde van ruim 8,2 N/mm2; de minimale splijttreksterkte is > 2,9 N/mm2 en de aanbevolen splijttreksterkte > 3,6 N/mm2. De uitslagen van het testrapport vindt u op onderstaande afbeelding evenals doorsneden van de witte en blauwe betonstenen waarop duidelijk de nog dik aanwezige kleurlaag te zien is: > 4 mm in het breukvlak en circa 2 mm bij de velling (afschuining aan de zijkant). De betonspecialist heeft aangegeven dat de betontegels na een grondige schoonmaakbeurt vrijwel hun oorspronkelijke kleur terugkrijgen en nog zeker honderd jaar meegaan.
Conclusie: de betonstenen waarin Blauwe Golven zijn uitgevoerd hebben een twee maal hogere splijttreksterkte dan voor de hedendaagse KOMOkeur vereist is; bovendien tonen dwarsdoorsneden van de betonstenen aan dat de kleurlaag ruim voldoende dik aanwezig is. De betonexpert geeft aan dat een goede schoonmaakbeurt de kleuren herstellen en dat de betonstenen van Blauwe Golven nog minstens honderd jaar mee kunnen.


Bijlage 2: Blauwe Golven géén hitteschild

De Blauwe Golven zijn gerealiseerd met blauwe en witte betonstenen. Zoals bekend kaatsen lichte kleuren licht en warmte terug terwijl donkere deze absorberen. Het gegolfde oppervlak zorgt bij reflectie en afgifte van de straling voor verstrooiing onder verschillende hoeken. Aantoonbaar aan de hand van een actuele hittekaart van de stad Arnhem blijkt dat het gebied van de Blauwe Golven tot de minst warmte reflecterende gebieden behoort in de bebouwde kom van de gemeente Arnhem. De nu niet meer in werking gestelde fontein zou bij functioneren niet alleen voor extra ver- en afkoeling zorgen maar ook voor het reduceren van fijnstof veroorzaakt door het vele verkeer dat over dit verkeersplein rijdt.
Conclusie: Blauwe Golven vormen géén hitteschild. Het enorme oppervlak van de gezamenlijke asfaltwegen van het verkeerscircuit maakt dat over de breedte van de Blauwe Golven van 120 m er circa 65 m asfalt is te zien. De asfaltwegen die warmte vasthouden kunnen door een lichtkleurige coating aanzien minderen in warmte-absorptie en -afgifte. Dit effect wordt versterkt indien de fontein weer functioneert. Afdoende bewijs aan de hand van (uitsnedes van de) hittekaart en stadskaarten van het gebied: zie het artikel op het blog Behoud Blauwe Golven Arnhem.

15 november 2018
Peter Nijenhuis, Werkgroep Behoud Blauwe Golven Arnhem
Piet van Dijk, Vereniging Stadsschoon Arnhem
Gerard van den Berg en Johanna Jacobs, Werkgroep Monumentale Kunst van Bond Heemschut