woensdag 10 oktober 2018

GEZAMENLIJK STANDPUNT INZAKE HET HERSCHREVEN RAPPORT CREATIEVE CORRIDOR
Werkgroep Behoud Blauwe Golven Arnhem
Werkgroep Monumentale Kunst van Erfgoedvereniging Bond Heemschut
Vereniging Stadsschoon Arnhem

Binnenkort beslist de Arnhemse gemeenteraad over het lot van Peter Struyckens omgevingskunstwerk Blauwe Golven. Dat doet de gemeenteraad mede op grond van het onlangs herschreven rapport van Buro Poelmans Reesink (d.d. 26 09 2018, PDF 21 MB). Daarin worden twee alternatieven geschetst voor de Creatieve Corridor: optie A (sloop Blauwe Golven) of optie B (behoud en aanpassing Blauwe Golven).

Wat ons betreft bevestigt het rapport wat wij gezamenlijk al eerder betoogden: behoud van Blauwe Golven is zonder noemenswaardige obstakels te verenigen met ALLE wensen van beleidsmakers, binnenstadbewoners en ondernemers.

We zijn verheugd dat optie B nu is toegevoegd. Het rapport laat volgens ons echter een reeks van zaken buiten beschouwing, is verwarrend als het om getallen gaat en schetst op onterechte gronden een gunstiger beeld van optie A dan van optie B.

Onze bezwaren kort samengevat

1.       In het rapport komen sentimentele, cultuurhistorische, esthetische en architectonische aspecten van Blauwe Golven niet aan bod. Dat past niet bij een stad die zich blijkens het laatste collegeakkoord wil laten gelden als de 'culturele hoofdstad van het Oosten' (Collegeakkoord blz. 12).
2.      Wat betreft de waterberging maakt het rapport een kapitale fout. De wens om wateropvang te realiseren op het hoogste punt van het terrein is volstrekt onlogisch en kan alleen gerealiseerd worden na forse en dure ingrepen. Er is dan ook geen sprake van een ‘natuurlijke vijver’ (blz. 22).
3.      De mogelijkheid om de fontein te herstellen (de infrastructuur is nog aanwezig), maar zuiniger te laten werken, blijft buiten beschouwing.
4.      In optie A krijgt het Roermondsplein een √©√©nzijdige en overladen bestemming als evenemententerrein. Het rapport gaat voorbij aan de gevolgen hiervan voor de kwaliteit van de openbare ruimte en aan het feit dat er voor het park, dat de burger in eerdere versies van de sloopplannen werd voorgespiegeld, geen of amper plaats is.
5.      Het rapport schetst een ongunstig beeld van optie B als het gaat om de verbindingen met andere delen van de binnenstad en de ontwikkeling van een paviljoen op het uitkijkpunt, zonder dat daar argumenten voor zijn.
6.      Het beeldmateriaal is suggestief: vriendelijke ‘groene’ plaatjes zonder aanduiding van de locatie versus auto’s, straten en viaductpijlers.
7.      Het aantal genoemde parkeerplaatsen in optie B is niet alleen onjuist (310 in plaats van 230) maar gaat ook voorbij aan andere mogelijkheden dan belijning (blz. 18), bijvoorbeeld laadpalen voor elektrisch rijden.
8.     De tabel die aan het einde van het rapport een vergelijkend overzicht geeft (blz. 43), is niet doorzichtig en herhaalt onberedeneerde en onjuiste aannames.

Voor het maken van een afgewogen keuze dient de informatie compleet en correct voor de gemeenteraad te zijn, lees daarom hierna ook onze onderbouwing.
Wij betreuren het, dat bij het herschrijven van onderhavig rapport ontwerper Peter Struycken niet is geraadpleegd. Was hij actiever betrokken geweest, dan zou hij op tijd zaken hebben kunnen corrigeren. Wij hopen derhalve dat het rapport alsnog op de door ons genoemde punten wordt bijgesteld.

Arnhem,  9 oktober 2018

Peter Nijenhuis, namens Werkgroep Behoud Blauwe Golven Arnhem
Johanna Jacobs, namens Werkgroep Monumentale Kunst van Erfgoedvereniging Bond Heemschut
Edwin Kemers, namens Vereniging Stadsschoon Arnhem

Toelichting bij onze bezwaren

1 Sentimentele, cultuurhistorische, esthetische en architectonische aspecten

a.      In het rapport wordt Blauwe Golven zonder nadere toelichting of nuancering omschreven als kunstwerk (met name blz. 12). Het zou beter zijn om Blauwe Golven een omgevingskunstwerk te noemen, hoewel ook die term voorbijgaat aan de praktische gebruikswaarde van Blauwe Golven. Een omschrijving van Blauwe Golven als 'parkeerterrein met een kunstzinnige en landschappelijke invulling' – want zo is Blauwe Golven door Peter Struycken oorspronkelijk ontworpen   zou het meeste recht doen aan de aard ervan. Dat die omschrijving een beetje ambtelijk en omslachtig is, spreekt voor zich.