zondag 18 juni 2017

BERNARD COLENBRANDER AAN B&W VAN ARNHEM OVER BLAUWE GOLVEN: U HEEFT GEEN ZICHT OP WAT U IN HUIS HEEFT, EEN TOPSTUK

Bernard Colenbrander - hoogleraar in de architectuurgeschiedenis en architectuurtheorie aan de Technische Universiteit Eindhoven, chroniqueur van de wederopbouw van de Enschedese wijk Roompot en winnaar van de Pierre Bayle-prijs voor de architectuurkritiek - schreef het Arnhemse college van B&W op 24 mei 2017 een brief. Een antwoord kreeg hij tot nu toe niet.

Meer weten over het werk van Bernard Colenbrander? Kijk op de site van Stichting Architecturalia

Eindhoven 24 mei 2017

Geacht college,

Ik heb met belangstelling kennis genomen van de in Arnhem gevoerde discussie over de aanleg, ter hoogte van het Roermondsplein, van de zogenaamde Creatieve Corridor, daar waar tot op heden de Blauwe Golven stromen van Peter Struycken.

Steden zijn voortdurend bezig de publieke ruimte te verbeteren en dat is ook terecht. Dat daarbij tegenwoordig de functionele onderlegger veelal direct of indirect verband houdt met creatieve functies, is eveneens begrijpelijk, nu we leven en werken in een economie die tendeert naar een kenniseconomie. Bij de planvorming voor de Creatieve Corridor valt me in de eerste plaats op dat een combinatie wordt gemaakt tussen een parkachtig arrangement en een heftige verkeersinfrastructuur., Men kan zich de vraag kan stellen of het wel goed verpozen zal zijn onder een verkeerswegstapeling zoals die hier aanwezig is. De bij het inspiratiedocument geleverde beelden geven geen aanleiding om te veronderstellen dat deze wisselwerking tussen verkeer en natuur artistiek en functioneel scherp is overwogen. Veel vormgeving is in ieder geval niet te bespeuren.

Belangrijker echter, vanuit mijn waarnemerspositie uit de architectuurgeschiedenis, is dat de door U nagestreefde verbetering gepaard gaat met grote ongevoeligheid ten aanzien van bestaande kwaliteiten. Het zijn namelijk de Blauwe Golven die het moeten ontgelden om de Creatieve Corridor mogelijk te maken. Mogelijk belemmert het matige onderhoud van Peter Struyckens kunstwerk U het vrije zicht op wat U in huis heeft: een topwerk uit de naoorlogse toegepaste kunst. Ideologisch past dat werk bij de herleving van de abstracte kunst in de eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog, door toedoen van op latere leeftijd dan wel postuum steeds vermaarder wordende kunstenaars als Ad Dekkers, Jan Schoonhoven en Peter Struycken. Bijzonder aan met name de laatste is dat hij vrij veel van zijn werken in de openbare ruimte heeft gerealiseerd, waar ze doorgaans direct inspelen op de stedelijke ruimte zoals die zich in moderne tijden ontwikkeld heeft, inclusief de ruis van druk verkeer en mondain vermaak. De Blauwe Golven zijn daar de manifeste uitdrukking van, ‘huftervast’ gematerialiseerd zij het slecht schoon gemaakt, zich lenend voor een verscheidenheid van functies, desnoods parkeren, mits de kwaliteiten ervan maar welbewust worden onderhouden en gecultiveerd.

Naar mijn smaak heeft U in Arnhem op deze complexe, maar mooie locatie dan ook eerder een onderhoudsvraagstuk dan een ontwerpvraagstuk. Ik wil U daarom graag oproepen het kunstwerk van Peter Struycken alsnog op waarde te schatten en de positie ervan in zijn omgeving waar mogelijk nog verder te verduidelijken – en niet over te gaan tot een zinloos offer van cultuur.

Hoogachtend,

Prof.dr. Bernard Colenbrander Professor Architectural History and Theory