woensdag 16 mei 2018

GELDINZAMELINGSACTIE: LAAT BLAUWE GOLVEN BLINKEN!Het schoon te maken deel is rood omcirkeld


Geldinzameling voor professionele schoonmaak


Vereniging Stadsschoon Arnhem, De Werkgroep Monumentale Kunst van Erfgoedvereniging Bond Heemschut en de Werkgroep Behoud Blauwe Golven Arnhem zamelen geld in voor een professionele schoonmaak van het centrale deel van Peter Struyckens Blauwe Golven in Arnhem, het grootste omgevingskunstwerk in Nederland en Europa. Waarom willen we een professionele schoonmaak en waarom doen we een beroep op u?Vervuiling


U weet dat er in het afgelopen tijd veel te doen was rond Blauwe Golven.

In 1972 kreeg de kunstenaar Peter Struycken (1939) van het Arnhemse gemeentebestuur de opdracht om een parkeerterrein te ontwerpen onder de toen nog te bouwen tweede brug over de Rijn in het hart van de stad. De nieuwe brug (nu Mandelabrug) schiep door zijn massa, de vele afritten en pijlers en zijn bovenmenselijke schaal een aanzienlijk ruimtelijk en visueel probleem. Om dat probleem het hoofd te bieden bedacht kunstenaar en ontwerper Peter Struycken een even simpel als uitgekiend ontwerp: een reeks witte en blauwe banen op een golvend oppervlak. Struyckens ontwerp bracht samenhang in een visueel versnipperd gebied. Het leidde de blik onder de duistere pijlers door naar de vrije ruimte boven de aangrenzende rivier en herstelde de menselijke maat tegenover de mastodontische verschijning van de brug. De kwaliteit van Struyckens ontwerp werd dan ook alom geroemd. Architectuurcriticus Ruud Brouwers sprak er eind jaren zeventig in het tijdschrift TA/BK zijn lof over uit. De Mandelabrug, aldus Brouwers, was en bleef in stedenbouwkundig opzicht een ongemakkelijke zet. Wat zich aanvankelijk liet aanzien voor een ernstig stedenbouwkundig probleem, de bouw van de nieuwe brug, pakte dankzij Struyckens ontwerp uit in een 'ongedwongen kunstzinnige onderneming'.

Blauwe Golven lag er in de jaren tachtig en de jaren negentig schitterend bij. De fontein in het centrum functioneerde en het omgevingskunstwerk werd schoongemaakt en onderhouden. Op vrijwel iedereen die er in die jaren overheen reed, maakte Blauwe Golven een blijvende indruk. Inmiddels is Blauwe Golven echter ernstig vervuild. Opeenvolgende Arnhemse colleges van B&W weigerden sinds 2004 om middelen vrij te maken voor fatsoenlijk onderhoud. Die door gebrek aan onderhoud veroorzaakte vervuiling was vervolgens voor de inmiddels afgetreden wethouder Gerrie Elfrink (SP) reden om te pleiten voor sloop van Blauwe Golven.

Zover kwam het dankzij allerlei protesten en tegenstemmen vanuit de gemeenteraad niet en inmiddels lijkt het tij enigszins gekeerd. Een deel van de gemeenteraad voelt voor het serieus overwegen van de mogelijkheid van behoud. Daarmee is Blauwe Golven echter nog lang niet gered en vandaar onze actie.

Waarom professionele schoonmaak?


Is een professionele schoonmaak waar wij geld voor inzamelen zinnig?
·         Een verdienstelijke schoonmaakactie met water en borstel van enthousiaste medestanders in september 2017 bleek niet voldoende om de vuilaanslag van jaren weg te poetsen. Een grondige en professionele schoonmaak van een substantieel deel van het oppervlak is nodig om publiek en gemeenteraad te laten zien dat Blauwe Golven er weer even schitterend kan uitzien als vroeger.
·         Door schoonmaak van het centrale deel van Blauwe Golven zal de ruimtelijke en visuele kwaliteit van Blauwe Golven beter tot zijn recht komen en hopen we tegenstanders van behoud te overtuigen van hun ongelijk. Niet iedereen kijkt immers door een laag vuil heen.
·         Zinnig is een professionele schoonmaak volgens ons omdat vervuiling een onterechte rol speelt in het debat over behoud of sloop. Voorstanders van sloop spreken over de 'Grauwe Golven' alsof de vervuiling is te wijten aan het omgevingskunstwerk zelf en niet aan het al jaren nagelaten verwijderen van de aanslag veroorzaakt door de uitlaatgassen en het fijnstof van het verkeer op en van de Mandelabrug.
·         Met een professionele schoonmaakactie willen we de gemeente Arnhem laten zien hoe het ook kan en wijzen op haar plicht om Blauwe Golven naar behoren te onderhouden.

Hoe wordt de professionele schoonmaak aangepakt?


Voor de schoonmaak is het Arnhemse schoonmaakbedrijf Hommerson benaderd. De schoonmaak zal plaatsvinden met behulp van uitsluitend hoge druk en warm water. De werkzaamheden zullen ongeveer een week in beslag nemen. Omdat het centrale deel van Blauwe Golven langs de verkeersweg ligt, moet deze gedurende twee dagen worden afgezet. Toestemming van de gemeente is er.

Wat kost het schoonmaken?


Het schoonmaken met hogedruk en warm water gaat € 6050, - kosten. De tweedaagse wegafzetting € 1331, - . In totaal is € 7381, - nodig. Van het in totaal benodigde bedrag van € 7381, - is al een bedrag van € 3000, - binnen dankzij bijdragen van Vereniging Stadsschoon Arnhem en de Werkgroep Monumentale Kunst van Erfgoedvereniging Bond Heemschut. Om het resterende bedrag van € 4381, - bijeen te krijgen doen de drie organisaties een beroep op u.

Waarom doen we een beroep op U?


De Werkgroep Monumentale Kunst van Erfgoedvereniging Bond Heemschut, Vereniging Stadsschoon Arnhem en de Werkgroep Behoud Blauwe Golven Arnhem bestaan uit vrijwilligers zonder status. Wij functioneren zonder subsidie en zijn voor deze actie aangewezen op particuliere giften. Wij weten dat veel mensen belang hechten aan het behoud van Blauwe Golven. Laat ons nu niet in de steek en doneer om dit internationaal toonaangevende kunstwerk en icoon van Arnhem te behouden en weer te laten blinken.

Rekeningnummer


Wilt u ons steunen stort dan een bedrag op rekening NL60 INGB 000 67 29 285 ten name van Vereniging Stadsschoon Arnhem onder vermelding van 'Schoonmaak Blauwe Golven'. De actie staat onder notarieel toezicht van Mr. Titia de Vries uit Breda.

Extra's voor wie meedoet


Wie meedoet aan de actie krijgt in juli een ansicht van Blauwe Golven met een woord van dank en een handtekening van Peter Struycken. Wie meer dan € 10, - doneert is bovendien gratis één jaar lid van Vereniging Stadsschoon Arnhem. Vermeld bij uw donatie daarom niet alleen uw naam, maar ook uw adres.

Met vriendelijke groet,

Peter Nijenhuis, Werkgroep Behoud Blauwe Golven Arnhem

Contact en vragen

Peter Nijenhuis, Werkgroep Behoud Blauwe Golven Arnhem, email: behoudblauwegolvenarnhem@gmail.com