maandag 18 september 2017

ERFGOEDVERENIGING HEEMSCHUT BIEDT AAN OM DEBAT TE ORGANISEREN OVER DE TOEKOMST VAN BLAUWE GOLVEN

Aan de leden van de gemeenteraad van Arnhem

Amsterdam, 17 september 2017

Onderwerp: debat over toekomst van het omgevingskunstwerk ‘Blauwe Golven’ van Peter Struycken

Geachte leden van de gemeenteraad van Arnhem,

Erfgoedvereniging Bond Heemschut volgt samen met haar Werkgroep Monumentale Kunst de ontwikkelingen rondom de toekomst van het omgevingskunstwerk ‘Blauwe Golven’. In opdracht van ons heeft Dr. Jonneke Jobse een waardebepaling gemaakt. Daarnaast hebben wij suggesties gegeven om te bezien of het kunstwerk ge├»ntegreerd kan worden in de herinrichtingsplannen voor dat gebied, de zogeheten ‘Creatieve Corridor’. Zoals bekend is de kunstenaar van het werk, Peter Struycken, bereid hieraan mee te werken en hierin mee te denken.
Experts uit heel Nederland hebben hun mening over de ‘Blauwe Golven’ laten horen en deze zijn door de Werkgroep Behoud Blauwe Golven Arnhem op hun blog geplaatst en voor iedereen toegankelijk.

Desondanks moeten we helaas constateren dat er ‘ruis op de lijn’ blijft. Veronderstellingen, verkeerde en allang achterhaalde informatie, weerlegde feiten, nieuwe niet getoetste opwerpingen: alles blijft rond zoemen en vertroebelt de zaak waar het om gaat. Er wordt steeds weer ingegaan op genoemde onrust veroorzakende en niet ter zake doende kwesties, terwijl de kern van de zaak – al dan niet behoud en zo ja, in welke vorm – van de ‘Blauwe Golven’ onvoldoende belicht wordt en onbeantwoord blijft.

Omdat het college van B&W bij zijn standpunt en ongewenste koppeling blijft – de ‘Blauwe Golven’ moeten vernietigd worden alleen dan wordt geld gefourneerd voor de uitvoering van de ‘Creatieve Corridor’- en een besluit daarover bij u als lid van de gemeenteraad zo snel mogelijk wil doordrukken, is een pas op de plaats niet alleen gewenst maar ook nodig. Immers een besluit tot vernietiging van dit Arnhemse icoon ten gunste van vage, nog nauwelijks uitgewerkte plannen voor de ‘Creatieve Corridor’ waarvan de verantwoordelijk wethouder zelfs stelt dat deze dienen te worden ingevuld door de burgers(!), is onomkeerbaar.

Dit alles ziende en overwegende heeft Bond Heemschut tot het initiatief gebracht een debat te organiseren waaraan alle betrokkenen – gemeenteraadsleden, omwonenden, betrokken Arnhemmers, ondernemers, externe experts en kunstliefhebbers – kunnen deelnemen. Uiteraard dient dit debat door een stevige gespreksleider in banen geleid te worden en dienen vooraf strikte discussiepunten en spelregels te worden geformuleerd en nageleefd. Bond Heemschut heeft echter vaker met dit bijltje gehakt. Pas wanneer een dergelijk debat in Arnhem heeft plaatsgevonden en de standpunten van voor- en tegenstanders bekend zijn en tegen elkaar kunnen worden afgewogen, kan op basis van een schriftelijke neerslag van deze standpunten, een afgewogen besluit genomen worden.

Ons concrete voorstel en verzoek is dan ook: gemeenteraadsleden neem onder druk van het college van B&W dit jaar geen besluit maar til het naar januari 2018 wanneer het debat plaatsvindt. Pas na alle meningen gehoord te hebben, alle onjuistheden definitief zijn weerlegd na gedegen (door deskundigen) onderzocht te zijn, kan een correcte besluitvorming plaatsvinden.

Wij verzoeken u ons voorstel in de komende raadsvergadering aan de orde te laten komen en in te stemmen met dit initiatief.

Ik zie uw besluit in dezen graag tegemoet.

Met vriendelijke groeten,

Drs. Karel Loeff, directeur