dinsdag 12 september 2017

BLAUWE GOLVEN 2.0 HET ALTERNATIEF

© foto Marjon Gemmeke


Hieronder vindt u een door Heidi Linck in overleg met Peter Struycken geschreven aanzet om tot een alternatief plan te komen: een Creatieve Corridor met behoud van Blauwe Golven  


Blauwe Golven 2.0: het alternatief
Heidi Linck, namens werkgroep Behoud Blauwe Golven, 6 september 2017

1. Inleiding
De gemeenteraad van de stad Arnhem wordt gevraagd om op korte termijn een mening te vormen en besluit te nemen inzake een complex vraagstuk: de toekomst van het omgevingskunstwerk, tevens parkeerterrein, de Blauwe Golven van Peter Struycken (1977). De raad heeft er belang bij om zich juist en volledig te laten informeren en om te kunnen kiezen uit twee voorstellen. Met dit stuk willen wij de raad helpen om overzicht te krijgen van de kernvragen en discussiepunten.

De twee voorstellen zijn:
1. Sloop van het parkeerterrein De Blauwe Golven. Vervangen door groen van de restgebieden buiten de portalen en tussen de afwikkeling van wegen + bouw parkeergarage + paviljoen voor CASA.
2. Handhaven van het parkeerterrein de Blauwe Golven + paviljoen voor CASA. Vervanging van vrijgekomen terrein als gevolg van de verlegging van wegen door het golvend parkeerterrein. We noemen deze herziening Blauwe Golven 2.0.

In beide voorstellen kan de vormgeving van de Creatieve Corridor langs het huidige parkeerterrein onbelemmerd plaatsvinden. 

2. Het vraagstuk
Op de locatie van dit omgevingskunstwerk / parkeerterrein worden een aantal ruimtelijke ingrepen overwogen:
       Het slopen van de Blauwe Golven en vervangen door gras, planten en bomen.
       Aanpassing van de autowegen op het knooppunt Roermondsplein
       De wens van architectuurcentrum CASA om ter plaatse een paviljoen als nieuw onderkomen te laten bouwen.
       Langs de Blauwe Golven de verbinding te ontwerpen tussen het Arnhems Museum en de binnenstad, de zogenaamde Creatieve Corridor

Een plan door Buro Poelmans Reesink is bij de stukken naar de gemeenteraad gestuurd waarin de Blauwe Golven worden gesloopt. De werkgroep Behoud Blauwe Golven heeft echter een onderzoek naar het behoud van het omgevingskunstwerk voor de stad uitgevoerd. Informatie die het behoud van het parkeerterrein bepleit en onderbouwt vindt u op: http://behoudblauwegolvenarnhem.blogspot.nl/.

3. Blauwe Golven 2.0
Wij delen de ambitie om van het gebied een aantrekkelijk gebied te maken en wij doen het volgende voorstel om dat te realiseren: 

A. Hef de grauwigheid van de plek op.
       Maak de Blauwe Golven schoon en herstel de fontein.
       Formuleer een actueel onderhoudsplan voor de Blauwe Golven met begroting en technische specificatie. 

B. Ontwikkel een stedenbouwkundig plan waarin de Blauwe Golven een aansprekend onderdeel van de Creatieve Corridor worden en het imago van de stad Arnhem als cultuurstad versterkt.
       Ontwerp de Creatieve Corridor als een lange en brede boulevard die tot een aantrekkelijk verblijfsgebied kan worden vormgegeven en die ter hoogte van de Oude Kraan langs het parkeerterrein de Blauwe Golven loopt. De Blauwe Golven zorgen zelf voor een visueel spektakel van verschuivende vlakken die de blik van de wandelaar onder de portalen doortrekt.
       Ontwerp een prachtig paviljoen voor CASA dat past in/ op de Blauwe Golven en dat een schakel vormt tussen de Blauwe Golven en de Creatieve Corridor. Laat het kunstwerk meeveranderen met de gebiedsontwikkeling. Dit zou een kunsthistorisch unieke gebeurtenis zijn in de omgevingskunst en een prachtig verhaal binnen de Creatieve Corridor. Peter Struycken ziet dat als een zinvolle aanvulling op zijn werk.
       Herstel het parkeerterrein waar oude autowegen worden verwijderd. Het ontwerp van de Blauwe Golven voorziet in de vormgeving daarvan. Gebruik het terrein als parkeerterrein waarvoor de golven bedoeld zijn. Samen met de huidige parkeerplaatsen zou het aantal tot rond de 250 a 275 kunnen oplopen. Het voordeel van het gespreid parkeren over het gehele golfveld betekent een betere afstemming op de locaties die men wil bereiken, zoals het CASA paviljoen en bedrijven en woningen langs de Oude Kraan. Bovendien is dan een constructie van twee verdiepingen op het Roermondsplein niet nodig voor een parkeergelegenheid voor minder auto’s.
       Op de Blauwe Golven staan nu wapperende banieren die de telkens wisselende culturele evenementen in de stad aangeven. Zoals deze nu in een groep geplaatst zijn, vormen ze een bijdrage aan de visualiteit van de Blauwe golven als introductie tot de stad.
       Laat na om de Blauwe Golven te gebruiken voor initiatieven die er niet thuis horen. Zo vormt een skatebaan ter grootte van twee portalen een wezenlijke aantasting. Ook andere ‘invullingen’ van de portalen die worden voorgesteld als onderdeel van de Creatieve Corridor horen daar niet thuis. Ze verhinderen bovendien de mogelijkheid er te parkeren.
  
4. Het lange-termijn-belang voor de stad Arnhem
Het imago van stad Arnhem als creatieve en culturele hotspot wordt als geheel nationaal en internationaal ernstig beschadigd als de Blauwe Golven overhaast worden gesloopt zonder dat alternatieven zijn onderzocht. Een slechtere start van de Creatieve Corridor is niet denkbaar: die zal voor altijd bekend staan als het plan waarvoor de blauwe golven zijn gesloopt. Het parkeerterrein, als kunstwerk beoordeeld, is van aangetoond internationaal kunsthistorisch belang. Deskundigen die dit hebben onderbouwd, met een link naar de bronvermelding, zijn:

       Floris Alkemade, Rijksbouwmeester, in een brief aan het Arnhemse College van B&W
       Bernhard Colenbrander, hoogleraar architectuurgeschiedenis en architectuurtheorie aan de Technische Universiteit Eindhoven, in een brief aan het Arnhemse College van B&W
       Ton Verstegen, architect en auteur, in een artikel op Archined
       Diverse journalisten van landelijke dagbladen en andere auteurs: zie overzicht op behoudblauwegolven.blogspot.nl

Hierboven hebben we toegelicht waarom de Blauwe Golven niet gesloopt hoeven te worden en onderdeel kunnen blijven van het nieuwe gebied. Als bijlage 1 bij dit stuk vindt u op de volgende pagina’s een weerlegging van de onjuiste argumenten die in de lokale media de ronde doen om draagvlak voor sloop te genereren.


Bijlage 1: Onjuiste argumenten en de weerlegging daarvan

“Het behoud en onderhoud van het kunstwerk kost de Arnhemmers geld”
       Offertes van onderhoudsbedrijven met kosten van onderhoud van het kunstwerk, zijn in geen enkel stuk terug te vinden.
       Het geplande ‘park’ vraagt behalve de aanleg ervan eveneens onderhoud.
       Het is niet bekend wat de kosten zijn van het slopen van het kunstwerk, de fontein en de sculpturale kademuur en het verwijderen van het oorlogspuin dat nog onder het parkeerterrein ligt.
       Het kunstwerk, dat in de huidige vorm tevens parkeerplaats biedt aan 150 auto’s, genereert op jaarbasis in potentie 2.111.850 euro op basis van het parkeer-uurtarief van 2,85 euro en 95 betaalde uren per parkeerplaats per week  x 52 weken. Bron: http://www.parkerenarnhem.nl/oude-kraan-blauwe-golven
       Volgens Peter Struycken is het aantal parkeerplaatsen op het bestaande gedeelte van de Blauwe Golven plus de uitbreiding van de blauwe golven die mogelijk wordt met het nieuwe wegenplan circa 250 a 275. Die in het plan Groene Golven is kleiner: 120 + 80 op een 2e verdieping die nog moet worden gebouwd. Daarbij zal het aanzien van het Roermondsplein door een parkeergarage geschaad worden.
       Het kunstwerk is in potentie een culturele trekpleister voor de stad en voor toeristen, waar lokale ondernemers van kunnen profiteren.
Conclusie: Het kunstwerk levert de gemeente nu geld op en kan in de toekomst nog meer geld opleveren. Slopen, de bouw van een nieuwe parkeergelegenheid en aanleg van groen kost meer geld dan restauratie van de Blauwe Golven.

“Kunst in de openbare ruimte is niet voor de eeuwigheid en de kunstenaar heeft zelf gezegd dat het kunstwerk weg moet”.
       Peter Struycken ontkent dat hij heeft gezegd dat het kunstwerk weg moet. Hij heeft gezegd dat indien het werk wordt aangetast, het helemaal moet worden afgebroken. Dit is in overeenstemming met zijn wettelijk auteursrecht. Ook heeft hij gezegd dat een omgevingskunstwerk door een andere kunstenaar een goed alternatief kan zijn.
       Het verlegging van wegen vormt geen aantasting van het ontwerp wanneer het golfkarakter na verlegging van wegen wordt hersteld.
       Peter Struycken zegt daarnaast dat hij geen bezwaar heeft tegen de bouw van het paviljoen voor CASA op de Blauwe Golven.
Conclusie: De verandering van de wegen en de bouw van het paviljoen zijn voor de kunstenaar geen redenen om het kunstwerk te willen laten verwijderen.

“Het groen maken van het gebied is noodzakelijk om er een plek voor ontmoeting en recreatie van te maken”
       Ook bij aanleg van de groene bermen blijft het een verkeersplein. De doorsnijding van het gebied met wegen en het verkeer maken het ongeschikt als verblijfsplek of als speelplek voor kinderen. Het aanleggen van groen maakt er daarom nooit een park van.
       Een apart probleem vormen de ca. 15 portalen onder de afrit / oprit van de brug. Omdat onder de portalen niets wil groeien, beperkt de aanleg van groen zich tot de restgebieden buiten de portalen.
       Het is de Creatieve Corridor die als verblijfsgebied en recreatie aantrekkelijk gemaakt moet worden. Struycken heeft in 1977, na gereedkomen van het parkeerterrein de Blauwe Golven al geschreven: ‘De vormgeving van de voetgangersgebieden langs het verkeerscircuit met behulp van bomen en heesters is enorm belangrijk omdat hierdoor een mate van herbergzaamheid ontstaat die te vergelijken is met de situatie van een strandboulevard die, terwijl men onder de bomen staat, uitzicht geeft op zee.’
Conclusie: Het groen maken van de Blauwe Golven is geen manier om een park te verwezenlijken.

“De  Arnhemse bevolking wil van de blauwe golven af. Daar moet de raad naar handelen”
       Er is nooit een referendum onder de Arnhemse bevolking gedaan naar haar mening over de beste toekomst voor de Blauwe Golven. Wel zijn er petities gestart. Op 6 september 2017 had de petitie voor behoud 2057 ondertekeningen. De petitie voor sloop had er op die datum 548.

Conclusie: Deze veronderstelling kan niet worden onderbouwd met feiten en de petities doen juist vermoeden dat er meer draagvlak is voor behoud dan voor sloop.

“De Blauwe Golven zijn een hitte schild”
       Op basis van het gegeven dat lichte kleuren licht en warmte terugkaatsen en donkere kleuren licht en warmte vasthouden, kan worden verondersteld dat de temperatuur ter plaatse door de donkere asfaltwegen wordt veroorzaakt en dat het kunstwerk de potentie heeft om het zonlicht terug te kaatsen. Dit wordt onderbouwd door een actuele hittekaart van de stad, die aantoont dat juist de Blauwe Golven koeler zijn dan de binnenstad daar omheen.
       Daarom is het niet aannemelijk dat het vervangen van de Blauwe Golven door groen bijdraagt aan de afkoeling van het gebied.
       De fontein die onderdeel is van de blauwe golven kan zorgen voor verkoeling en ook voor het afvangen van fijnstof.
Conclusie: Niet de Blauwe Golven, maar de asfaltwegen en de binnenstad houden de warmte vast.

“Door sloop van de Blauwe Golven lossen we de geluidsoverlast door uitgaanspubliek, dat daar parkeert, op”
Geluidsoverlast is een probleem dat in de gehele binnenstad speelt en dat aangepakt moet worden door de politie en andere handhavers.
Als de Blauwe Golven gesloopt worden, komt er een nieuwe parkeergarage die hetzelfde publiek zal aantrekken.
In het plan voor sloop van Buro Poelmans Reesink wordt de plek overdag een sport- en evenementenlocatie, waardoor de omwonenden voortaan ook overdag geluidsoverlast zullen ervaren.
Conclusie: De geluidsoverlast door uitgaanspubliek wordt niet minder door sloop van de Blauwe Golven.