donderdag 1 februari 2018

PETER STRUYCKEN: IK KAN NIET ANDERS CONCLUDEREN DAN DAT DE WETHOUDER NIET HEEFT ONDERZOCHT WAT MOGELIJK IS, MAAR UITSLUITEND AANGEEFT WAT HIJ ZELF WIL

Gerard van den Berg (Werkgroep Monumentale Kunst Bond Heemschut) vroeg beeldend kunstenaar en ontwerper Peter Struycken naar zijn mening over de wijze waarop wethouder Gerrie Elfrink gehoor gaf aan de motie Nieuwe Kansen. In die motie gaf de Arnhemse gemeenteraad wethouder Elfrink de opdracht om te onderzoeken in hoeverre inpassing van Blauwe Golven in het door de wethouder gelanceerde plan voor een Creatieve Corridor mogelijk is.

GERARD VAN DEN BERG: Bent u van mening dat inpassing van het Parkeerterrein/Blauwe Golven mogelijk is in de Creatieve Corridor?
PETER STRUYCKENIn het gesprek van de wethouder met mij op 14 november 2017 en op 11 december in groter gezelschap met o.a. de Bond Heemschut, atelier Rijksbouwmeester en Peter Nijenhuis van de werkgroep behoud Blauwe Golven Arnhem, bleken er geen inhoudelijke belemmeringen voor de inpassing van het Parkeerterrein / Blauwe Golven in de plannen voor de Creatieve Corridor.
 Het landschapsontwerp van De Creatieve Corridor vormt een groen kader met een brede parkstrip als groene verbinding tussen de singel en de Rijn en een parkstrip als verlengstuk van de groene stuwwal rondom Museum Arnhem en ArtEZ. De reststukken op het verkeerscircuit zelf die overblijven tussen de snelwegen en buiten de viaducten geven geen uitbreiding aan het idee van een ‘parkachtig’, ‘hoogwaardig verblijfsgebied’ zoals de wethouder wil. De snelwegen en viaducten beslaan meer dan de helft van de Blauwe Golven. De toegankelijkheid en de verblijfswaarde van de reststukken zijn minimaal als gevolg van de verkeersafwikkeling en de snelwegen die, hoewel ze verlegd worden, in vierkante meters asfalt gelijk blijven. 
De functies, urban sports, skating, kleine paviljoens, die aanvankelijk door de Creatieve Corridor op de Blauwe Golven gedacht waren, kunnen aan de randen worden geplaatst. De Gespreksnotitie Creatieve Corridor van Buro Poelmans Reesink (d.d. 08.11.2017, Landschapsarchitectuur) biedt daarvoor gelegenheid door de introductie van een evenementenlocatie en een groen aflopend talud (amfitheater), het zogenaamde ‘groene balkon’, naar de lage kade (gespreksnotitie p. 29).
 Met behoud van de Blauwe Golven ontstaat er dan twee á driemaal zoveel parkeerruimte dan in de Creatieve Corridor is voorzien.
 De bouw van een Casa-showroom zie ik als een goede gelegenheid om de Creatieve Corridor langs het OudeKraan/Onderlangs en de Blauwe Golven met elkaar te verbinden. Door aanpassing van de toegangsweg tot de Blauwe Golven komt de showroom ook niet tussen de geparkeerde auto’s te staan. Kleinere paviljoens kunnen, zoals in eerdere voorstellen van de wethouder, in de groene stroken van de OudeKraan/Onderlangs en het Roermondsplein worden ondergebracht.
 De toegang tot het uitkijkpunt kan zonder veel moeite en in goed overleg met Poelmans Reesink worden verbeterd. De waterberging/overstortvijver geeft bij handhaving maar óók bij verwijdering van het Parkeerterrein/Blauwe Golven overeenkomstige problemen door de verbreding van het laagste weggedeelte richting Oosterbeek dat onder de afrit van de brug doorloopt. Daar vormt zich bij regen het verzamelpunt van water.
 Een combinatie van fontein en overstortvijver lijkt mogelijk naast nog een andere oplossing door verplaatsing van de vijver naar de zijde van het verkeerscircuit waar ook de uitkijktoren is gesitueerd.

GERARD VAN DEN BERG: Vindt u dat voldaan is aan de opdracht die de motie Nieuwe Kansen de wethouder geeft?
PETER STRUYCKENHelaas niet. In de motie staat als opdracht: Indien inpassing mogelijk blijkt, het raadsvoorstel Creatieve Corridor - Roermondsplein en omgeving op basis daarvan aan te passen en de raad voor te leggen.
 Aangezien na het gesprek op 14 november inpassing mogelijk blijkt, maar het gesprek zich tot hoofdlijnen beperkte, was het wenselijk om in de volgende fase mijn aanbevelingen en suggesties voor de plaats van Casa-showroom, de verplaatsing van de skating naar de evenementenlocatie en het ‘groene balkon’/amfitheater, de toegang tot het parkeergedeelte aan het Roermondsplein en de waterberging, te laten toetsen op uitvoerbaarheid of verbetering door deskundigen van de gemeente Arnhem op gebied van verkeer, parkeren en waterhuishouding. Ondanks mijn herhaald verzoek tot overleg is daar door de wethouder niet op gereageerd. De vergadering op 11 december werd daarmee een herhaling van zetten. Van een ‘maximale verkenning’ waarop in de motie wordt aangedrongen is dus geen sprake. De motie is maar half uitgevoerd, maar zou in overleg met deskundigen en Poelmans Reesink goed kunnen worden afgerond.

GERARD VAN DEN BERG: Denkt u dat de verslaggeving naar de gemeenteraad zoals door wethouder Elfrink voorgesteld in zijn Bijlage 1 een juiste indruk geeft van de uitvoering van de motie?
PETER STRUYCKENIk vind van niet. Hoewel de inpassing van het Parkeerterrein/Blauwe golven goed mogelijk blijkt, gaat de wethouder op die kernvraag van de motie niet in. In plaats daarvan legt hij de gemeenteraad een keuze voor: Blauwe Golven of Creatieve Corridor. Alsof er geen motie is geweest. Naar mijn mening is een combinatie van beide plannen verre te verkiezen boven het een of het ander.
 Wat opvalt bij ieder punt in de begeleidende brief van de wethouder is zijn negatieve beoordeling: landschap, parkeren, showroom, skate-baan, uitkijkpunt, waterberging. De argumenten daarvoor gaan willens en wetens voorbij aan wat in de besprekingen op 14 november en op 11 december eensgezind aan oplossingen is aangedragen (parkeren, showroom, skate-baan, uitkijkpunt). Sommige argumenten door de wethouder zijn beweringen die alleen door deskundigen onderbouwd kunnen worden (toegang parkeren, waterberging, ‘groen balkon’/amfitheater). Die onderbouwing ontbreekt geheel. De beweringen in de verslaggeving door de wethouder suggereren voldongen feiten. Ze bevatten daar en tegen een aantal aanwijsbare onwaarheden / fantasieën (landschap, aantallen parkeerplaatsen, skate-baan).
 Ondanks dat de wethouder bij herhaling heeft laten weten mijn deelname als ontwerper van het parkeerterrein/ Blauwe Golven van het grootste belang te achten voor de uitvoering van de motie, is hij op geen enkele van mijn suggesties of verzoeken ingegaan. Bij die houding past het ontbreken van een tekening van de inpassing van de Blauwe Golven in de Creatieve Corridor. Op 11 december heeft de wethouder toegezegd die tekening te zullen opnemen in zijn verslaglegging. De tekening is niet gemaakt. De raad heeft daardoor geen mogelijkheid van een juiste beoordeling.
 Ik kan niet anders concluderen dat de wethouder niet is nagegaan en heeft vastgelegd wat mogelijk is, maar dat hij uitsluitend aangeeft wat hij zelf wil.

GERARD VAN DEN BERG: Wat zijn naar uw idee misleidende suggesties van de tegenstanders van de inpassing van het Parkeerterrein/Blauwe Golven in de Creatieve Corridor?
PETER STRUYCKEN: Daartoe behoort de toegankelijkheid van de beide parkeerterreinen (aan het Onderlangs/Oude Kraan en aan het Roermondsplein). De toegang tot het huidige parkeerterrein is slecht te vinden, zegt het PBA (platform binnenstad Arnhem). Hiervoor is door Poelmans Reesink een goede oplossing voorgesteld (pp. 24, 26 Gespreksnotitie 08.11.2017). Om verkeerde suggesties voor te zijn: de huidige toegang van het parkeerterrein maakte destijds geen deel uit van het ontwerp van de Blauwe Golven. De toe- en uitgang kan op iedere geschikte plaats worden aangelegd.
 De bewering van PBA is voorbarig door te stellen dat de toegang tot het parkeerterrein aan het Roermondsplein slecht is en de verkeersafwikkeling zorgelijk. Beide moeten nog ontworpen worden.
 Wethouder Elfrink geeft in zijn brief naar het college ruiterlijk toe dat in de plannen voor de Creatieve Corridor de 120 parkeerplaatsen onder het brughoofd (aan het Roermondsplein) zonder extra parkeerdek in aantal minder zijn dan op de huidige parkeerplaats (aan het Onderlangs/Oude Kraan). Met de aanleg van een extra parkeerverdieping kan het aantal parkeerplaatsen met 80 worden uitgebreid.
 Echter, de Blauwe Golven voorzien aan de Roermondsplein-zijde, bij uitvoering van het nieuwe wegenplan, een ruimte voor parkeren die ca. twee maal zo groot is als in het voorstel van de Creatieve Corridor. Voeg daarbij het parkeerterrein aan het Onderlangs/Oude Kraan met een betere toegankelijkheid en er is zonder extra parkeerdek ca. driemaal het aantal parkeerplaatsen beschikbaar dan in de plannen van de Creatieve Corridor. Zelfs het PBA moet dit vooruitzicht aanspreken, ook al moeten de gebruikers met wat onoverzichtelijkheid genoegen nemen. Dat doen ze af en aan nu al veertig jaar als deel van de pret van het parkeren en rijden op de Blauwe Golven.
Bij de inpassing van het Parkeerterrein/ Blauwe Golven behoort de discussie over het schoonhouden. Mijn verzoek aan de wethouder, bij herhaling vanaf april 2017, om de Blauwe Golven schoon te laten maken voor een goede beoordeling door de gemeenteraad heeft hij systematisch genegeerd/geweigerd. Schoonmaak proefjes door vrijwilligers en een technische beoordeling van de kleurlaag en betonsamenstelling van de witte en blauwe stenen maken duidelijk dat schoonmaken en herstel van de oorspronkelijke kleur mogelijk is (Zie Bijlage “Broodje Aap-verhalen inzake parkeerterrein / Blauwe Golven van Peter Struycken in Arnhem’’ van de Bond Heemschut). De laatste keer dat het gehele Parkeerterrein/Blauwe golven grondig is schoongemaakt dateert mogelijk van 2007. Zie de roterende panoramaopname uit 2007. * Het schoonmaken en schoon houden van het Parkeerterrein/Blauwe Golven zou uit een heel klein deel van de inkomsten van het parkeren kunnen worden bekostigd en daarmee zichzelf bedruipen.

GERARD VAN DEN BERG: Wat vindt u van de verdere verslaggeving door de wethouder?
PETER STRUYCKENHet verslag van de uitvoering van de motie is nodeloos ondoorzichtig geworden door het mankeren van goede en gecorrigeerde verslagen van beide gesprekken met de wethouder op 14 november en 11 december 2017. Hierin ontbreekt ook zijn toegezegde reactie op de uitkomsten van het gesprek op 14 november waardoor het zicht op de uitvoering van de motie vanaf het begin gefrustreerd is. Volstaan wordt nu met een verwijzing naar twee geluid/beeld opnamen die naar hun aard onmogelijk voldoen aan een ter zake samenvatting van informatie voor de raadsleden.
 Van geen raadslid kan verwacht worden dat die zich in BIJLAGE 3 door de tientallen mails heen werkt die er bijvoorbeeld als ‘bundeling’ van mijn aandeel is opgenomen. Ik hoop dat de beide verslagen van Bond Heemschut de aandacht krijgen die ze verdienen. Alleen de geheel negatieve beoordelingen, zoals die van PBA en Omwonenden, worden goed leesbaar samengevat gepresenteerd. Van de Omwonenden is roerend dat de twee geïnterviewden 95% van de omwonenden vertegenwoordigen. Veel gelijkgestemden vertegenwoordigen ze dus niet. Uit het verslag met de omwonenden wordt wel duidelijk, zoals de wethouder in zijn brief aan de gemeenteraad constateert, ‘dat de gesprekken niet tot een eensluidende mening leiden van de diverse betrokkenen en de kunstenaar’. De wethouder spreekt vooral namens zichzelf.

Gemaakt door Carel Struycken  Spherical Panoramas