woensdag 12 april 2017

BRIEF VAN PETER STRUYCKEN AAN WETHOUDER ELFRINK: EEN VERKEERDE VOORSTELLING VAN HET WERK

8 april 2017

Geachte heer Elfrink, 


Ik heb de raadsvergadering van 3 april j.l. gevolgd vanuit Curaçao. Prettig om te horen dat u vindt dat mijn werk onaangetast moet blijven en wanneer dat niet kan, u het in zijn geheel wilt verwijderen.


Van het werk zelf heeft u echter een verkeerde voorstelling. Het werk, zoals het er nu bij ligt, is het resultaat van ontwerp-afspraken tussen twee partijen, de dienst verkeer, die de wegen inbrengt en mijn inbreng, de structuur van de golven. De afspraak is dat binnen de grenzen van het terrein waar wegen zijn geen golven zijn en waar golven geen wegen. 

Extreem voorgesteld: zonder wegen zijn er alleen golven, zonder golven zijn er alleen wegen. Deze eenvoudige ontwerp verdeling was een van de (vele) randvoorwaarden die van mijn ontwerp werd gevraagd en die in goed overleg met de dienst verkeer is geformuleerd. Onderdeel van die afspraak was ook dat de inbreng van de wegen voorrang heeft boven de golven, maar dat de golven de invulling zijn van het terrein. In het ontwerpproces bleek dit prima te werken. Mijn ontwerp was klaar en goedgekeurd voordat de plaats van wegen en kolommen van de viaducten hun bepaling kregen. Er zijn door de dienst verkeer verschillende ontwerpen gemaakt. Zonder probleem konden die in de golf-structuur worden opgenomen. De verdeling van inbreng werkte perfect en dat is bij verandering van wegen opnieuw zo.

Inbreuk op mijn ontwerp wil dus niet zeggen: verlegging van wegen. 


Een andere verandering valt echter buiten de ontwerp uitgangspunten en vormt wel een inbreuk op mijn ontwerp. 

Mij is in de loop der jaren door de gemeente een enkele maal instemming gevraagd voor aanpassing van mijn ontwerp door verandering van de grenzen van het terrein of door verwijdering van golven. Ik heb dan altijd geantwoord dat het een inbreuk op mijn inbreng zou betekenen en het dan beter is om mijn aandeel te verwijderen. Die inbreuk zou het gelukkige evenwicht dat nu tussen golven en wegen bestaat, tussen het visuele en het functionele karakter ervan, wezenlijk aantasten en de kracht ervan verminderen. Verlegging van wegen is nooit ter sprake geweest. Dat hoeft ook niet want daarover zijn de afspraken helder en zo zijn kleine aanpassingen van wegen in het verleden ook uitgevoerd. 

Ik kan u verder geruststellen dat de 'muurtjes' die u bij uw presentatie in de raadsvergadering op foto's heeft getoond, buiten het terrein van de blauwe golven vallen en ook niet door mij zijn ontworpen.
In mijn herinnering zijn ze ook pas jaren na gereedkomen van het terrein toegevoegd.
In feite heb ik geen stem in het al-of-niet verwijderen van de blauwe golven. Het auteursrecht geeft de eigenaar, de gemeente, het recht op verwijdering maar niet op inbreuk. 
Wat ik frustrerend vind is ook niet het verwijderen, maar het alternatief: de creatieve corridor die in feite neerkomt op een ideeën-bus, een optelsom van mogelijkheden, onder het mom van creatieve inspraak voor iedereen. Ik ben genoeg kunstenaar en heb genoeg ervaring om het macramé niveau waar dat in uitmondt te kunnen voorspellen. Ik zie met de aanpak ook geen mogelijkheid van inpassing of combinatie. De golven maken visueel de dienst uit en het parkeren, maar dan zonder aanvullende belijning, blijft het mogelijk gebruik van het terrein.

Ik raad u aan iemand in de arm te nemen die een echt creatief en visueel antwoord heeft op de maat-verhouding-problemen van wegen en viaducten en de zichtproblemen-onder-de-portalen-door en de lastige verkeersafwikkeling met zijn versnipperde reststukken terrein die geen verblijfsruimten kunnen worden en geen doorgang naar de kade, al deelt u gratis ijsjes uit.


Samenvattend:

1.Indien er nieuwe wegen in het ontwerp geplaatst worden of indien er wegen weggehaald worden, is het altijd mogelijk het kunstwerk te behouden. Verleggen van wegen is géén inbreuk op mijn ontwerp en te allen tijde mogelijk 
2. Een andere verandering valt echter buiten de ontwerp uitgangspunten en vormt wel een inbreuk op mijn ontwerp.
3. De muurtjes voor de flats die nodig zijn voor een doorgaande lijn in de Corridor behoren NIET tot mijn ontwerp en kunnen dus probleemloos verwijderd en aangepast worden. 
4. Het auteursrecht geeft de eigenaar, de gemeente, het recht op verwijdering maar niet op inbreuk. 
5. Mijn frustratie is niet een eventueel verwijderen, maar wel het alternatief, dat absoluut geen verbetering zal worden. Ik raad u aan in het geval van verwijdering te zoeken naar een betere oplossing dan die nu gegeven wordt. 
6. Ik zie geen mogelijkheid van een combinatie van de blauwe golven en de initiatieven van de Creatieve Corridor.

Met vriendelijke groet, 

P. Struycken