dinsdag 4 juli 2017

PROTESTACTIE TEGEN DE BESLUITVORMING ROND BLAUWE GOLVEN : VRIJDAGMIDDAG 22 SEPTEMBER 2017 14:00 UUR

Op vrijdagmiddag 22 september organiseren de Werkgroep Behoud Blauwe Golven Arnhem en de Werkgroep Monumentale Kunst van Erfgoedvereniging Bond Heemschut een protestactie op het omgevingskunstwerk Blauwe Golven in Arnhem. De actie is een protest tegen de haast en het ontbreken van debat, overleg en alternatieven in de politieke besluitvorming rond de sloop van Blauwe Golven. Tijdens de actie zal de ontwerper van Blauwe Golven, Peter Struycken, zelf aanwezig zijn en spreken.

'Met de Stad', zo heet het in 2014 door SP, CDA en D'66 gesloten bestuursakkoord, waarmee de genoemde partijen Arnhem in de periode 2014-2018 wilden gaan besturen. Inmiddels lijkt het erop dat het college en de genoemde partijen liever zonder de stad aan het roer staan.
Het Arnhemse college van B&W - waarvoor de genoemde partijen en de Christen Unie de wethouders leveren - wil Blauwe Golven slopen, het voor Arnhem karakteristieke omgevingskunstwerk aan de voet van de Mandelabrug. Blauwe Golven, in de jaren zeventig ontworpen door Peter Struycken, moet plaatsmaken voor een park dat een onderdeel moet gaan vormen van de zogenaamde Creatieve Corridor.

Tegen een Creatieve Corridor maken wij, de Werkgroep Behoud Blauwe Golven Arnhem en de Werkgroep Monumentale Kunst van Erfgoedvereniging Bond Heemschut op zich geen bezwaar. Wij juichen plannen voor stadsvernieuwing en het verbeteren en toegankelijk maken van de Arnhemse binnenstad juist toe.

Waar wij bezwaar tegen maken is het volgende.

Blauwe Golven is in onze ogen een iconisch werk voor Arnhem en Nederland. Het is in alle opzichten geslaagd als een toevoeging en verrijking van de problematische omgeving rond de Mandelabrug en tekenend voor het beste wat de Nederlandse kunst in de jaren zeventig voortbracht. De kunst- en cultuurhistorische waarde van Blauwe Golven heeft in de hele besluitprocedure van het college van B &W echter tot nu toe geen enkele rol gespeeld. Het college nam niet de moeite om deskundigen te horen of een kunsthistorische waardebepaling te laten opstellen, wat volgens ons zo'n beetje het minste is wat een overheid behoort te doen als een zo'n belangrijk monument wordt gesloopt. Wat voor Arnhem en Nederland in cultuurhistorisch opzicht verloren gaat door sloop van Blauwe Golven, wordt door het college van B&W volstrekt genegeerd.

De voor de sloopplannen verantwoordelijke wethouder, Gerrie Elfrink, en andere voorstanders van sloop van Blauwe Golven, voerden in 2016 en begin 2017 een campagne van desinformatie. Zo zou Blauwe Golven een uitzonderlijke bron van fijnstof zijn. Het omgevingskunstwerk zou ook een bron zijn van hittevervuiling, een bakplaat, en ontwerper Peter Struycken zou niet bereid zijn om mee te werken aan een noodzakelijke verandering van het wegenplan. Dat alles bleek niet gebaseerd op onderzoek of het inwinnen van informatie bij Peter Struycken zelf, maar uit de duim gezogen.

De plannen voor de Creatieve Corridor zijn een aangelegenheid van B&W, van het Departement van Tijdelijke Ordening, Buro Harro en Buro Poelmans Reesink. In geen van de plannen is sprake van Behoud van Blauwe Golven als alternatief. Het is zelfs slikken of stikken. Het college van B & W belooft de gemeenteraad 1,5 miljoen vrij te maken voor de Creatieve Corridor, maar op voorwaarde dat de gemeenteraad instemt met sloop van Blauwe Golven. Zo niet, dan geen Creatieve Corridor.
Volgens ons is het van belang om een Creatieve Corridor met behoud van Blauwe Golven als alternatief juist wel te onderzoeken en in de beslisprocedure van de gemeenteraad mee te nemen. De Creatieve Corridor moet zich volgens de plannen van het college uitstrekken van het oosten naar het westen van de stad. In dat hele traject is zonder twijfel plaats voor Blauwe Golven. Na jaren van ontbrekend onderhoud en reiniging door de gemeente ligt het omgevingskunstwerk er inmiddels vervuild bij. Volgens deskundigen is Blauwe Golven echter zonder grote problemen te reinigen. De ontwerper, Peter Struycken, heeft zich bij herhaling bereid verklaard om zijn ontwerp aan te passen aan door het college gewenste verkeerswijzingen. Het ontwerp was op dergelijke ingrepen volgens Struycken ook van begin af aan ingericht. Bovendien kan volgens Struycken Blauwe Golven in een behouden vorm worden uitgebreid met een door het college gewenst paviljoen voor het Arnhemse architectuurcentrum Casa.

Schoongemaakt, aangepast en uitgebreid met een Casa-paviljoen zou Blauwe Golven in onze ogen de unieke bekroning zijn van de Creatieve Corridor: een monumentale plek van Europees belang en geen karakterloze groenvoorziening waarin de plannen van B&W voorzien. De mogelijkheid om over een dergelijk alternatief met de stad en de gemeenteraad in debat te gaan, is het college van B&W tot steeds uit de weg gegaan. Daarmee negeert het college de stemming in de stad en het land, zoals die onder andere blijkt uit het feit dat een petitie voor behoud van Blauwe Golven door iets meer dan tweeduizend ondertekenaars werd gesteund en een tegenpetitie, voor de sloop van het werk en vergroening, slechts door vijfhonderdnegenendertig ondertekenaars.

Laat de Arnhemse politiek weten dat je baalt van deze gang van zaken en kom op vrijdag 22 september om 14:00 uur naar Blauwe Golven.

Wat willen wij bereiken met deze actie?

We roepen de partijen in de Arnhemse gemeenteraad op het voorstel van het college van B&W over de Creatieve Corridor af te wijzen. Dat voorstel voorziet niet in een alternatief: een Creatieve Corridor met behoud van Blauwe Golven eventueel uitgebreid met een paviljoen voor Casa. In plaats daarvan moet de gemeenteraad het college vragen het voorstel opnieuw te formuleren met behoud van Blauwe Golven  als een volwaardig alternatief.


Hoe kom ik er? Blauwe Golven ligt om vijf minuten lopen van het Centraal Station Arnhem op het Roermondsplein (zie Google maps Roermondsplein Arnhem). 

Meer informatie:
​Werkgroep Behoud Blauwe Golven Arnhem